Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu close

SOKOŁOWSKI BEATA SOKOŁOWSKA REALIZUJE PROJEKT W LATACH 2017 – 2019:

Tytuł projektu: "Rozwój eksportu firmy SOKOŁOWSKI Beata Sokołowska poprzez udział  w Branżowym Programie Promocji Moda Polska"
Nazwa beneficjenta: SOKOŁOWSKI Beata Sokołowska
Województwo: dolnośląskie
Powiat: jaworski
Miasto: Bolków
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działenie: 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Umowa nr: POIR.03.03.03-02-0042/17-00

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 438000,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 372300,00 PLN

Cele projektu oraz planowane efekty:

Celem realizacji projektu dla SOKOŁOWSKI Beata Sokołowska  jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działaności. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych (oczekiwany przychód z eksportu w 2017-2021 to 425 638,85 zł), zdobycie nowych rynków zbytu, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych oraz wzrost liczby klientów zagranicznych korzystających z produktów Wnioskodawcy. SOKOŁOWSKI Beata Skołowska w wyniku realizacji projektu chce otworzyć się na rynek europejski, amerykański i azjatycki oraz pozyskać klientów z tych regionów. Przedmiotowy projekt stanowi dla firmy ważny punkt dla rozeznania możliwości eksportowych na w/w kierunkach oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych. W konsekwencji umożliwi to zwiększenie udziału sprzedaży na rynki zagraniczne. Umiędzynarodowienie firmy stworzy możliwość łatwiejszego dostępu do klientów, dostawców oraz nowoczesnych technologii.